Ydernæs Havnesedimentdepot – Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

09-10-2017

Ydernæs Havn, Vestre Kaj 16, 4700 Næstved, skal have revurderet sin miljøgodkendelse til drift af Ydernæs havnesedimentdepot.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 30. oktober 2017.

Opstart af revurdering

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen af Ydernæs Havnesedimentdepot, 4700 Næstved, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Når revurderingen af miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen senest den 30. oktober 2017. Det giver dig mulighed for at få udkastet til høring i 3 uger og kommentere på udkastet i løbet af de 3 uger.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Antvorskov Allé 139, 4200 Slagelse eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00442 på henvendelsen.

Henvendelsen skal være modtaget senest den 30. oktober 2017.