Afgørelse om at ændringer af landanlæggene i forbindelse med Vesterhav Nord Havvindmøllepark ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (ikke VVM-pligtigt)

29-11-2017

VVM-screening om ændringer i dele af landanlæggene i forbindelse med Vesterhav Nord havvindmøllepark.

Miljøstyrelsen har den 14. juli 2017 modtaget Energinets ansøgning om VVM-screening om ændringer i dele af landanlæggene i forbindelse med Vesterhav Nord havvindmøllepark. 

Der er udarbejdet en samlet VVM-redegørelse for hele det oprindelige projekt Vesterhav Nord Havvindmøllepark. Landkablerne og transformerstationer er en del af havvindmølleprojektet. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) (Nuværende Miljøstyrelse) har, på baggrund af VVM-redegørelsen, den 17. januar 2017 givet VVM-tilladelse til landanlæg i forbindelse med Vesterhav Nord Havmøllepark. 

I forbindelse med detailplanlægningen, har det vist sig behov for mindre justeringer i forhold til den oprindelige VVM-redegørelse. 

De ændringer, der primært kan have miljøkonsekvenser er, at transformerstation ved Engbjerg (I VVM-redegørelsen benævnt Klinkby) udvides arealmæssigt med 50-60 %. Transformerstationen holdes arealmæssigt indenfor det rammeområde, der er udlagt i kommuneplantillægget for projektet (Tillæg nr. 19 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025), men dimensionerne på stationen ændres.

Afgørelse

Denne afgørelse vedrører alene ændringerne i forhold til den givne VVM-tilladelse. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at ændringen af projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017). 

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside og udløber dermed den 27. december 2017.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Føde-vareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klage-portalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

Sagens dokumenter:

Afgørelse

Miljøstyrelsens screeningsskema

VVM-ansøgning

Oversigtskort over ændringer

Kort over St. Engbjerg