Miljøgodkendelse af KatExpress 3

14-11-2017

Miljøstyrelsen har besluttet at forlænge den midlertidige miljøgodkendelse yderligere frem til 15. december 2017.

Miljøstyrelsen meddelte 31. maj 2017 midlertidig miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Sjællands Odde – Aarhus og Sjællands Odde- Ebeltoft, der skal besejles af KatExpress 3. Godkendelsen løb i første omgang frem til 1. oktober 2017, men på grund af udfordringer med tilvejebringelse af støjdata, har Miljøstyrelsen besluttet at forlænge den midlertidige miljøgodkendelse yderligere frem den 15. december 2017.

Afgørelsen kan af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald påklages skriftligt til: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, jf. havmiljølovens kapitel 15.

Klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og sendes til Miljøstyresen og være styrelsen i hænde senest 1. december 2017.

Nærmere oplysninger om sagen og om klageadgang kan fås hos Miljøstyrelsen. Klagen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer sig for dette.

Miljøgodkendelse med bilag kan ses her: