Afgørelse om, at etablering af kabelanlæg fra Avedøreværket til Amager Koblingsstation (krydsning ved Stamholmen) ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

22-11-2017

Miljøstyrelsen har den 22. november 2017 truffet afgørelse om, at etablering af kabelanlæg fra Avedøreværket til Amager Koblingsstation (krydsning ved Stamholmen) ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 5. juli, 11. juli og 6. september 2017 modtaget en ansøgning fra Energinet.dk via hhv. Hvidovre, København og Tårnby Kommune om etablering af et nedgravet kabelanlæg fra Avedøreværket til Amager Koblingsstation (krydsning ved Stamholmen). Energinet.dk har d. 4., 7. og 14. september 2017 fremsendt supplerende oplysninger til ansøgningen.

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen behandles af Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 2.

Projektet omfatter nedgravning af et nyt 132 kV kabelanlæg fra Avedøreværket til Amager Koblingsstation i 2018-2019. Kabelanlægget vil være knap 12 km langt, og der skal gennemføres mindre ændringer på de to transformerstationer.

Afgørelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Området hvor underboringen af kablet fra Avedøre Holme vil blive ført op på Vestamager er beliggende inden for Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000- området, jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-området.

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside og udløber dermed 20. december 2017.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klage¬por¬talen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klage¬por-talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

Sagens dokumenter

Screeningsafgørelse

Miljøstyrelsens screeningsskema

VVM-ansøgning

Projektbeskrivelse

Supplerende oplysninger til projektbeskrivelsen

Supplerende oplysninger om støj

Naturforhold og vurdering af påvirkninger

Botanisk kortlægning

Energinets bemærkninger til høringssvar

Projekttilpasning Avedøre Holme