Modernisering af HOFOR’s vandværk ved Søndersø, Værløse ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (ikke VVM-pligtigt)

16-11-2017

Miljøstyrelsen har d. 16. november 2017 truffet afgørelse om, at modernisering af HOFOR’s vandværk ved Søndersø, Værløse ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 5. juli 2017 modtaget HOFOR’s ansøgning om VVM-screening via Furesø Kommune om modernisering af HOFOR’s vandværk ved Søndersø.

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Anmeldelsen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 4 . 

Den regionale vandindvinding er beskrevet i ”VVM for HOFOR Vand København A/S’s regionale vandindvinding”, (Naturstyrelsen Juni 2013) og den VVM-tilladelse, der er udstedt af Naturstyrelsen i forbindelse med denne i april 2015. Anmeldelsen vedrører en ombygning af en del af HOFORs regionale vandindvindingsanlæg. Anmeldelsen er derfor omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven. 

Moderniseringen består i hovedsagen i at der opføres et blødgøringsanlæg hvori en del af kalken i vandet fjernes.

I forbindelse med moderniseringen af værket sker der nogle bygningsmæssige ændringer. Furesø Kommune har i maj 2017 vedtaget kommuneplantillæg og lokalplan for modernisering af vandværket

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at enkeltelementerne i moderniseringen ikke kan give væsentlige miljømæssige gener samt at der ikke er risiko for kumulative effekter der kan give væsentlige miljømæssige gener.

Afgørelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljø-vurdering (VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Fra projektområdet er der ca. 2,4 km til Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, som er beskyttet Natura 2000-område. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura2000 området jf. habitatbekendtgørelsen . Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura2000 området.

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Føde-vare¬klagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside og udløber dermed 15. december 2017.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Føde¬vare-kla¬genævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klage¬por¬talen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klage¬por-talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

Bilag:

Screeningsafgørelse

Miljøstyrelsens screeningsskema

VVM ansøgning

Oversigtskort

Værket ved Søndersø (kort)

Projektbeskrivelse