Hanstholm Havn, uddybning KLAPTILLADELSE

13-11-2017

Miljøstyrelsen har givet Hanstholm Havn en 5-årig tilladelse til at klappe op til 6.900 m³ uddybningsmateriale fra et område inde i havnen på klapplads (K_161_03).
Klagefristen udløber 11. december 2017.

Afgørelsen kan downloades her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.