Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

30-11-2017

Miljøstyrelsen har givet Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland påTøndervej 3 i Toftlund miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til kemisk behandling og omvask udenfor kampagnen af allerede produceret kartoffelstivelse.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 2. januar 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland på Tøndervej 3 i Toftlund miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til to typer efterbehandling af allerede produceret kartoffelstivelse udenfor kampagneperioden.

Den ene efterbehandling er produktion af to typer modificeret stivelse ved kemisk behandling med efterfølgende tørring.

Den anden efterbehandling er lejlighedsvis omvask og tørring, hvis stivelsen bliver beskidt og/eller fugtig.

- Læs miljøgodkendelsen

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.