Haldor Topsøe A/S: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

08-11-2017

Miljøstyrelsen har givet Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund miljøgodkendelse til fremstilling af pulver til brug i produktionen af katalysatorer, som anvendes til rensning af udstødning fra dieselmotorer. Desuden har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til den ansøgte produktion.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 6. december 2017.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund miljøgodkendelse til fremstilling af pulver til brug i produktionen af katalysatorer, som anvendes til rensning af udstødning fra dieselmotorer.

I miljøgodkendelsen er der fastsat krav til håndtering af kemikalier med henblik på at mindske risikoen for jord- og grundvandsforurening samt krav, som skal sikre minimering af udledninger til luft.

Det vurderes, at driften ved sin art, størrelse og placering vil kunne ske uden væsentlige gener for omgivelsen, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

- Læs miljøgodkendelsen for Haldor Topsøe A/S

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 448 af 10. maj 2017 § 21.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Haldor Topsøe A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Fælles
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 6. december 2017.