Udvidelse af åbningstider, Nordic Sugar Nakskov A/S: Udstedelse af miljøgodkendelse

07-11-2017

Miljøstyrelsen og Lolland Kommune har gennemført en miljøvurdering, der belyser de miljømæssige virkninger ved ændrede åbningstider hos Nordic Sugar A/S i Nakskov i Lolland Kommune. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet Nordic Sugar Nakskov A/S, Tietgensvej 1, 4900 Nakskov miljøgodkendelse til nye åbningstider.
Klage skal være modtaget senest den 5. december 2017.

Miljøgodkendelse

Nordic Sugar A/S Nakskov kan fremover modtage roer kl. 06.00-22.00 alle ugens dage.
Virksomhedens ønske om også at køre roer om natten er blevet afvist, da undersøgelserne har vist, at en udvidelse af åbningstiden til at omfatte natperioden vil resultere i væsentlige støjgener.

Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at projektet vil kunne gennemføres på betingelse af, at modtagelsen af roer sker i tidsrummet 06.00-22.00 alle ugens dage.

Det er samtidig en forudsætning, at traktorkørsel med roer indenfor de kommende år altovervejende udfases og erstattes med lastbilkørsel.

Vurderinger og begrundelser for afgørelsen fremgår af det offentliggjorte materiale.

- Miljøgodkendelse for Nordic Sugar A/S Nakskov
- Ikke-teknisk resumé for Nordic Sugar A/S 
- VVM-redegørelse og miljørapport for Nordic Sugar A/S 
- Miljøstyrelsens besvarelse af høringssvar af 10. oktober 2017
- Sammenfattende redegørelse vedr. Nordic Sugar A/S
- Miljøstyrelsens notat af 7. november 2017 vedr. Nordic Sugar A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (tidligere Natur- og Miljøklagenævnet) for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58 og 59 (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015). Desuden er der klageadgang over miljøgodkendelsen efter miljøbeskyttelsesloven.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 5. december 2017.