K. B. Hanssons Metalstøberi: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

06-11-2017

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for K. B. Hanssons Metalstøberi ApS – Blære Seal ApS. Fælledvej 4, 9600 Aars. Revurderingen omfatter hele virksomhedens driftsforhold samt miljøgodkendelse til udvidelse af virksomheden med ny produktionshal og etablering af ny renseproces
Klage skal være modtaget senest den 4. december 2017.

Revurdering

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for K. B. Hanssons Metalstøberi ApS – Blære Seal ApS. Fælledvej 4, 9600 Aars. Revurderingen omfatter virksomhedens miljøgodkendelse meddelt af Nordjyllands Amt den 24. oktober 2001. Endvidere omfatter revurderingen miljøgodkendelse til etablering af ny produktionshal samt drift af nyt efterbehandlingsanlæg til rensning af emner.

- afgørelse om revurdering af K. B. Hanssons Metalstøberi

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 4. december 2017,