Meddelelse af påbud vedr. udarbejdelse af basistilstandsrapport på Audebo Miljøcenter

06-11-2017

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport til ARGO ejer af Audebo Miljøcenter beliggende Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 4. december 2017.

Påbud

Miljøstyrelsen revurderer i øjeblikket miljøgodkendelserne for Audebo Miljøcenter, Hagesholmvej 7 i Svinninge. Miljøstyrelsen skal i den forbindelse træffe afgørelse om, hvorvidt Audebo Miljøcenter skal udarbejde en basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med revurderingen modtaget redegørelse for de farlige stoffer/blandinger, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med de aktiviteter, der er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har på baggrund af redegørelsen meddelt påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport for Audebo Miljøcenter.

 - Læs påbuddet til Audebo Miljøcenter

 Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

  • virksomheden
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 4. december 2017.

En klage har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.