Renovering af infrastrukturplads ved Helsingør Station er ikke VVM-pligtig

03-03-2017

Miljøstyrelsen har afgjort, at renovering af infrastrukturpladsen på Banedanmarks og DSB’s arealer ved Helsingør Station ikke er VVM-pligtig

Miljøstyrelsen har den 10. februar 2017 modtaget en anmeldelse fra Banedanmark via Helsingør Kommune om renovering af en infrastrukturplads ved Helsingør Station. Infrastrukturpladsen skal bl.a. benyttes som materialeoplag under fornyelsen af kystbanen i sommeren 2017. 

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 13. Miljøstyrelsen skal derfor vurdere, om projektet kan påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Det sker i en særlig proces kaldet en screening. 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelse. Anmeldelsen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag - jf. VVM-bekendtgørelsens § 11, stk. 1, pkt. 1 - varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, da staten er bygherre. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen. 

Miljøstyrelsen afgørelse og anmeldelsen kan ses her på siden eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen via mail: , med henvisning til journalnummer SVANA-130- 00130, hvor der også kan gives yderligere oplysninger om projektet.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 c og 59 a. 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Hvis du ønsker at klage skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau), jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Dokumenter

Anmeldelse

Afgørelse

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Kortbilag 3