Offentlig høring over VVM-redegørelse for etablering af 400 kV luftledningsforbindelse mellem Kassø og Frøslev i Aabenraa kommune

03-03-2017

Miljøstyrelsen udsender VVM-redegørelse for luftledningsforbindelsen mellem Kassø og Frøslev i offentlig høring. Høringsfristen er 28. april 2017.

Miljøstyrelsen(MST) offentliggør hermed VVM-redegørelsen for etablering af en ca. 30 km lang 400 kV luftledningsforbindelse mellem Kassø og Frøslev i Aabenraa Kommune. Baggrunden herfor er, at Energinet.dk sammen med det tyske el-transmissionsselskab TenneT ønsker at opgradere den eksisterende 220 kV-luftledningsforbindelse på strækningen fra Kassø og Flensborg med en ny 400 kV-forbindelse med to ledningssystemer.

Den danske del af projektet omfatter følgende dele: 

  • Etablering af ca. 30 km ny 400 kV luftledningsanlæg fra Kassø til den dansk-tyske grænse i området omkring Frøslev
  • Ombygning og udvidelse af transformerstation Kassø med ca. 2 ha

  • Demontering af i alt ca. 40 km 220 kV luftledningsforbindelse på strækningerne Kassø-Kliplev, Ensted-Kliplev og Kliplev-grænsen

Mens Miljøstyrelsen er VVM-myndighed så er Aabenraa Kommune myndighed for udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan og tilhørende miljøvurdering.

Da myndighederne har besluttet at gennemføre processerne samtidigt, er der udarbejdet et fælles materiale som nu offentliggøres. Du kan se VVM-redegørelsen som er sammenskrevet med miljøvurderingen i det fælles dokument, der er betegnet miljørapport med tilhørende bilag via link på denne side eller få materialet tilsendt ved henvendelse til som også kan give yderligere oplysninger om projektet 

Aabenraa Kommunes planforslag kan ses på https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/aktuelle-hoeringer/kommuneplan-og-lokalplan/

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen kan sendes til Miljøstyrelsen eller Aabenraa Kommune frem til den 28. april 2017.              

Miljøstyrelsen                                  
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C                        
e-mail:                          

Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø og Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
e-mail:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr.SVANA-131-00014

Dokumenter

Høringsbrev

VVM-redegørelse med tilhørende bilag

Espoo-redegørelse - tysk version