Afgørelse om, at ændringer på Nature Energy Korskro (biogasanlæg) er omfattet af gældende VVM-tilladelse

10-03-2017

Miljøstyrelsen har afgjort, at ændringer på Nature Energy Korskro (biogasanlæg) er omfattet af gældende VVM-tilladelse

Miljøstyrelsen har den 27. januar 2017 modtaget en forespørgsel fra Esbjerg Kommune om flytning og justering af bygningsmassen på det planlagte biogasanlæg ved Korskro. Esbjerg Kommune har bedt Miljøstyrelsen, som nuværende VVM-myndighed, om en vurdering af om de ændrede placeringer af bygninger er acceptable ift. VVM-redegørelsen.

Miljøstyrelsen varetager i den konkrete sag kommunal­bestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, fordi anlægget skal forbindes med Dongs Naturgasnet jf. VVM-bekendtgørelsens § 11, stk. 1, pkt. 1 (BEK nr. 1440 af 23/11/2016 om vur­de­ring af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning ).

Afgørelsen
Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet er omfattet af den gældende VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro, som er udstedt november 2013 af Naturstyrelsen.

VVM-redegørelsen indeholder principielle placeringer og visualiseringer af anlægget, som det var kendt på ansøgningstidspunktet. VVM-redegørelsen indeholder oplysninger om, at der kan ske tilpasninger af bygningsmassen ved detailprojekteringen.

Miljøstyrelsen vurderer ikke, at de ændrede placeringer af bygninger er i strid med VVM-redegørelsen, den tilhørende VVM-tilladelse eller det tilhørende kommuneplantillæg. Det skyldes at ændringerne ikke vil ændre væsentligt på anlæggets visuelle påvirkning af området. Den ydre grænse for projektområdet er uændret, og emissioner m.v. fortsat holdes inden for de maksimale udledninger, som er beskrevet i VVM-redegørelsen.

Det betyder, at den anmeldte justering af projektet kan etableres inden for ovennævnte VVM-tilladelse.

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 c og 59 a.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau), jf. lov om Miljø- og Fødevare­klagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og Fødevare­klage­nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Sagens domunenter

Afgørelse

Beskrivelse af projektændringer