Meddelelse af vilkårsændring ved påbud til Novo Nordisk A/S

31-03-2017

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til Novo Nordisk A/S beliggende Brennum Park 1, 3400 Hillerød.
Klage skal være modtaget senest den 1. maj 2017.

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud af eksisterende vilkår om affald i tillægsgodkendelsen til Flex-crush anlægget fra 20. maj 2016 til Novo Nordisk A/S beliggende Brennum Park 1, 3400 Hillerød. Påbud gives efter § 41 stk. 1, i Miljøbeskyttelsesloven.

Baggrund for varsel om påbud

Novo Nordisk A/S Hillerød har ved brev af 22. november 2016 søgt om vilkårsændring af virksomhedens miljøgodkendelse til Flex- crush anlægget af 20. maj 2016.

Novo Nordisk A/S søger om vilkårsændring, da de ønsker at modtage penne og penefils affald fra deres øvrige sites Bagsværd og Kalundborg til flex-crush anlægget i Hillerød. Hvor de på nuværende tidspunkt kun har tilladelse til at behandle penne og penfils affaldstyper fra Hillerød sitet.

- Læs vilkårsændringen for Novo Nordisk Hillerød

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

  • virksomheden
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 1. maj 2017.

En klage har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.

Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016.