Nordic Sugar Nakskov: Miljøgodkendelse til drift af kuloplag ved Savnsø Vig

20-03-2017

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nakskov, Titgnsvej 1, 4900 Nakskov, miljøgodkendelse til etablering og drift af kulplads for oplag af 20.000 tons kul indrettet på en 5000 m2 stor plads ved Savnsø Vig. Pladsen erstatter virksomhedens eksisterende oplagsaktivitet på havnen i Nakskov samt et internt lager på virksomhedens grund i Nakskov By.
Klage skal være modtaget senest den 18. april 2017.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nakskov miljøgodkendelse til etablering og drift af en ny kulplads på arealet ved Savnsø Vig hvor virksomheden i forvejen har etableret jordbassiner. Kulpladsen indrettes med en omkransende jordvold på 6 meters højde og kulpladsen vil på denne måde ikke være synlig i landskabet.

- læs miljøgodkendelse af drift af nyt kuloplag ved Savnsø Vig

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 18. april 2017.