Meddelelse af vilkårsændring ved påbud til Asnæsværket- biomassefyret kedel – blok 6

14-03-2017

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til Asnæsværket beliggende Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg
Klage skal være modtaget senest den 11. april 2017.

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til Asnæsværket beliggende Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg .

Asnæsværket har ansøgt om vilkårsændringer til miljøgodkendelsen af den kommende biomassefyrede kedel - ASV6. Virksomheden har ansøgt om ændring af vilkår B6 og F4, der henholdsvis omhandler indretning af røggasrensningsudstyr og støj fra skibe. Begge vilkårsændringer udgør en skærpelse af tidligere vilkår. Miljøstyrelsen har derudover præciseret vilkår C5 og C13 for at tydeliggøre overensstemmelsen med lovgivningen og almindelig praksis.  Begge disse vilkår omhandler emissioner til luften.

Ændringen af de i alt 4 vilkår fører også til en række konsekvensrettelser af andre vilkår i miljøgodkendelsen af ASV6.

- Læs vilkårsændringen for Asnæsværket
- Bilag A til vilkårsændringen for Asnæsværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

  • virksomheden
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 11. april 2017.

En klage har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.