Aalborg Portland: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse, miljøgodkendelse og screening om ikke-VVM pligt

10-03-2017

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst.
Endvidere er der meddelt miljøgodkendelse og truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for øgede døgnemissionsgrænseværdier samt ændring af vilkår til modtagelsen af alternative brændsler.
Klage skal være modtaget senest den 7. april 2017.

Revurdering og miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst .

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Endvidere er vilkårene blevet opdaterede i forhold til BAT-konklusionerne for cementproducerende anlæg..

Desuden har Miljøstyrelsen meddelt miljøgodkendelse til øgede døgnemissionsgrænseværdier samt ændring af kravene til modtagelse af alternative brændsler på Aalborg Portland. Emissionsgrænserne er fastsat i overensstemmelse med BAT-konklusionerne for industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid.

- afgørelse om revurdering og miljøgodkendelse af Aalborg Portland
- bilag A, B, C og D til revurdering og miljøgodkendelse af Aalborg Portland 

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at øgede døgnemissionsgrænseværdier og ændrede krav til modtagelse af alternative brændsler ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 957 af 27. juni 2016 § 3, stk. 1.

- screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Aalborg Portland

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 7. april 2017.