Aalborg Portland A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

10-03-2017

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst. Klage skal være modtaget senest den 7. april 2017.

Revurdering

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst . Denne annonce omhandler udelukkende afgørelser for Aalborg Portlands biaktiviteter: Det åbne deponi ”Støvsøen”, det nedlukkede deponi ”Tippen” og nyttiggørelsesanlægget ved kridtgraven. Fælles for disse tre anlæg er, at de modtager eller har modtaget restprodukter fra produktionen på Aalborg Portland til hhv. deponering eller nyttiggørelse.

Revurderingen har for de to deponier medført krav om bl.a. opdateret miljøkonsekvensvurdering med fokus på Limfjordens tilstand. Herudover har Miljøstyrelsen revideret vilkårene, så de er tidssvarende.

Revurderingen har ikke medført ændringer i miljøgodkendelsen af nyttiggørelsesanlægget ved kridtgraven.

- afgørelse om revurdering af deponeringsanlægget Støvsøen
- afgørelse om revurdering af deponeringsanlægget Tippen
- afgørelse om revurdering af nyttiggørelsesanlægget ved kridtgraven

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 7. april 2017..