PolyPeptide Laboratories A/S: Afgørelse om ikke at meddele påbud om undersøgelse af jordforurening

09-03-2017

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om ikke at meddele påbud om undersøgelse af forurening ved nødstrømsgenerator til PolyPeptide Laboratories A/S beliggende Herredsvejen 2, 3400 Hillerød.
Klage skal være modtaget senest den 6. april 2017.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om ikke at meddele påbud om undersøgelse af jordforurening ved nødstrømsgenerator til PolyPeptide Laboratories A/S beliggende Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. Miljøstyrelsen har tidligere varslet påbud om undersøgelse af forureningen, hvorefter virksomheden har foretaget bortgravning af den forurenede jord og dokumenteret, at forureningen er fjernet. Der er dermed ikke grundlag for at meddele påbud om undersøgelse.  

- Læs afgørelsen vedr. PolyPeptide Laboratories A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

  • virksomheden
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • regionsrådet
  • Sundhedsstyrelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. jordforureningslovens §

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 6. april 2017.

En klage har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.