Afgørelse om at etablering af biogasledning mellem St. Andst og Pottehuse og kompressorstation ved St. Andst ikke er VVM-pligtig

31-05-2017

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt foretablering af biogasledning St. Andst og Pottehuse og kompressorstation ved St Andst

Miljøstyrelsen har den 18. april 2017 modtaget Energinet.dks anmeldelse via Vejen og Kolding Kommuner for etablering af biogasledning St. Andst og Pottehuse og kompressorstation ved St Andst. Miljøstyrelsen er VVM-myndighed i den konkrete sag .

Anmeldelsen er omfattet af bilag 2, pkt. pkt. 3b vedr. Energiindustrien (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Produktionskapaciteten fra eksisterende og planlagte biogasanlæg tilsluttet Dansk Gas Distributions 40 bar fordelingsnet udgående fra M/R St. Andst vil komme til at overstige forbruget af gas i sommermånederne startende i sommeren 2018. Dette skyldes, at produktionen af biogas vil være nogenlunde konstant hen over året, mens forbruget af gas vil afhænge direkte af behovet for opvarmning samt øvrigt forbrug af gas, hvilket om sommeren periodisk vil være lavere end produktion af biogas. Det ikke er muligt periodisk at neddrosle produktionsmængden fra de pågældende biogasanlæg (hverken teknisk eller kontraktsligt), så derfor er det nødvendigt at kunne overføre/tilbageføre den overskydende gas til andre net således trykket i fordelingsnettet til enhver tid holdes under 36 bar.

For at kunne overholde forpligtigelserne om til enhver tid at aftage den producerede biogas ønsker Energinet.dk og DGD at anlægge en ny fordelingsledning fra M/R St. Andst til M/R Pottehuse, således at så meget som muligt af den overskydende bionaturgas fra fordelingsnettet ved St. Andst kan overføres direkte til fordelingsnettet ved Pottehuse og således nå ud til et større antal forbrugere. Dette forventes at reducere mængden af overskydende bionaturgas fra 20,3 mio. Nm3/år til 8,8 mio. Nm3/år. Den resterende mængde overskydende bionaturgas ønskes tilbageført til Energinets 80 bar transmissionsnet via en nyopført kompressorstation ved M/R St. Andst med tilhørende deodoriseringsanlæg.

Gasledningen vil alene have betydning for omgivelserne under etableringen. Anlægsarbejdet tilrettelægges iht. anmeldelsen således, at der kun vil være minimal påvirkning af naturområder.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven  .

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde ændringen med henblik på vurdering af om ændringen udløser VVM-pligt.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Begrundelse

Det anmeldte projekt vurderes ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke VVM-pligtigt.

Miljøstyrelsens screeningskema fremgår af vedlagte bilag. Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Føde-vareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klage-portalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Bilag

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Screeningsskema

VVM-anmeldelse

Oversigtskort