Rydning af skov og hedepleje på Finderup Øvelsesplads er ikke VVM-pligtig

09-05-2017

Miljøstyrelsen har afgjort, at rydning af skov og hedepleje på Finderup Øvelsesplads ikke er VVM-pligtig.

Miljøstyrelsen (daværende Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) har den 20. december 2016 modtaget Forsvarets anmeldelse via Viborg Kommune for rydning af skov og hedepleje på Finderup Øvelsesplads.

Der er tale om rydninger og pleje, der er i overensstemmelse med drifts- og plejeplan 2008-2022 for Finderup Øvelsesplads.

Afgørelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK nr. 957 af 27/06/2016 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Begrundelse
Det anmeldte projekt vurderes ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke VVM-pligtigt.

Der er tale om rydninger og pleje, der er i overensstemmelse med en godkendt plejeplan.

Projektet vurderes derfor ikke at kunne have væsentlige miljøpåvirkninger og der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.

Myndighedsscreeningskemaet fremgår af vedlagte bilag.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 c og 59 a.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau), jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Sagens akter:

VVM-anmeldelse

Kortbilag - fredskov

Kortbilag - med kommentare

Afgørelse

Screeningsskema