Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område B-2016 Jyske Rev

11-05-2017

NCC Industry A/S meddeles hermed tilladelse med eneret til efterforskning efter råstoffer i efterforskningsområde B-2016, Jyske Rev, beliggende i Nordsøen

Tilladelsen gives på baggrund af ansøgning om tilladelse til efterforskning fremsendt af NCC Industry A/S den 23. november 2016 sammen bud på auktion af den 24. november 2016, som NCC vandt.

Tilladelsen er gældende fra den 9. juni 2017 til og med den 9. juni 2018.

Tilladelsen kan ses her

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således d. 8. juni 2017.