SB Pork A/S: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

22-05-2017

Miljøstyrelsen har for SB Pork A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til ændringer i driften.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 19. juni 2017.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at projektet af:

  • Pakning af færdigvarer i tidsrummet kl. 18-06 på hverdage.
  • Udkørsel af 2 lastbiler med færdigvarer pr time i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage og kl. 14-18 på lørdage.
  • Ankomst og udkørsel af én slamsuger pr. time i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage og kl. 14-18 på lørdage.
  • Ankomst, udskiftning og udkørsel af én affaldscontainer pr. time i tidsrummet kl. 14-18 på lørdage.
  • 2 svinetransportbiler i alt må forlade virksomheden i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage.
  • Opskæring samt pakning af færdigvarer på Skærtorsdage og Kr. Himmelfartsdage i tidsrummet kl. 7-18.
  • Udkørsel af 2 lastbiler med færdigvarer pr. time i tidsrummet kl. 18-22 på Skærtorsdage og Kr. Himmelfartsdage.

ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. miljøvurderingsloven nr. 448 af 10. maj 2017 § 15, stk. 1.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Slagteriet Brørup

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 59, stk. 2.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 19. juni 2017.