Miljøanlæg Rønnovsdal: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

29-05-2017

Miljøstyrelsen har givet AVV I/S, Mandøvej 4, 9800 Hjørring miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til etablering af en jordvold af lettere forurenet jord på Miljøanlæg Rønnovsdal, Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 26. juni 2017.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet AVV I/S, Mandøvej 4, 9800 Hjørring, miljøgodkendelse til etablering af en jordvold af lettere forurenet jord på Miljøanlæg Rønnovsdal, Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring.

Jordvolden er et nyttiggørelsesprojekt. Jordvolden skal skærme for kommende affaldsaktiviteter hvad angår indsyn, udbredelse af støj, flyvsk affald samt være medvirkende til, at anlægget falder ind i omgivelserne.

- Læs miljøgodkendelsen for Miljøanlæg Rønnovsdal

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. miljøvurderingsloven nr. 448 af 10. maj 2017 § 15, stk. 1.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Miljøanlæg Rønnovsdal

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

MiljøgodkendelseDer kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer jf. planlovens § 50.

Fælles

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 26. juni 2017.