SB Pork A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

24-05-2017

Miljøstyrelsen har givet SB Pork A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup, miljøgodkendelse til ændringer i driften.
Miljøstyrelsen har desuden revurderet miljøgodkendelsen for SB Pork A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup.
Klage skal være modtaget senest den 21. juni 2017.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet SB Pork A/S Markedsvej 9, 6650 Brørup, miljøgodkendelse til ændringer i driften:

  • Pakning af færdigvarer i tidsrummet kl. 18-06 på hverdage.
  • Udkørsel af 2 lastbiler med færdigvarer pr time i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage og kl. 14-18 på lørdage.
  • Ankomst og udkørsel af én slamsuger pr. time i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage og kl. 14-18 på lørdage.
  • Ankomst, udskiftning og udkørsel af én affaldscontainer pr. time i tidsrummet kl. 14-18 på lørdage.
  • 2 svinetransportbiler i alt må forlade virksomheden i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage.
  • Opskæring samt pakning af færdigvarer på Skærtorsdage og Kr. Himmelfartsdage i tidsrummet kl. 7-18.
  • Udkørsel af 2 lastbiler med færdigvarer pr. time i tidsrummet kl. 18-22 på Skærtorsdage og Kr. Himmelfartsdage.

- læs miljøgodkendelse og revurdering af SB Pork A/S

Revurdering

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for SB Pork A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøstyrelsen har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 21. juni 2017.