A/S Dansk Shell: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

23-05-2017

Miljøstyrelsen har meddelt A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia midlertidig miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til at transportere spildevand fra DONG Oil Pipe, råolieterminal i Shells eksisterende råolierørledning til udskibning på Shells havneterminal beliggende Kongensgade 113, 7000 Fredericia.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 20. juni 2017.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har meddelt A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia midlertidig miljøgodkendelse til at transportere spildevand fra DONG Oil Pipe råolieterminal i Shells eksisterende råolierørledning til udskibning på Shells havneterminal beliggende Kongensgade 113, 7000 Fredericia.

For at mindske eventulle lugtgener vil spildevandet blive tilsat kemikalier og luften vil blive renset under lastningen til skib. Udskibningen af spildevand vil foregå ca. 1 gang pr. måned.

Der er meddelt midlertidig godkendelse indtil udgangen af 2017.

- Læs miljøgodkendelsen for A/S Dansk Shell

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LOV nr. 448 af 10. maj 2017.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for A/S Dansk Shell

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. § 50 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017.

Fælles
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 20. juni 2017.