Statoil Refining Denmark A/S: Miljøgodkendelse og accept af risikoniveau

18-05-2017

Miljøstyrelsen har givet Statoil Refining Denmark A/S, Kalundborg miljøgodkendelse og accept af risikoniveauet til renovering af tank 1303.
Klage skal være modtaget senest den 15. juni 2017.

Miljøgodkendelse

Statoil renoverer råolietank TK-1303 i forbindelse med 20 års inspektion i henhold til vedligeholdsprogrammet for raffinaderiet. For at reducere tankenes VOC emission etableres der dobbeltdæk stål flydetag med den nyeste tilgængelige forseglings-teknologi på tanken.

- læs miljøgodkendelse og risikoafgørelse på Statoil Raffinaderiet i Kalundborg

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 15. juni 2017.