I/S Norfors: Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport

11-05-2017

Miljøstyrelsen har afgjort, at I/S Norfors, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm, skal udarbejde basistilstandsrapport.
Klage skal være modtaget senest den 8. juni 2017.

Revurdering

Miljøstyrelsen revurderer i øjeblikket miljøgodkendelserne for I/S Norfors, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. Miljøstyrelsen har i den forbindelse truffet afgørelse om, at I/S Norfors, skal udarbejde en basistilstandsrapport.

- afgørelse om basistilstandsrapport for I/S Norfors

En basistilstandsrapport skal indeholde oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening.

Afgørelsen er truffet på grundlag af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med de aktiviteter, som er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller w ww.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 8. juni 2017.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).