Koppers Denmark: Miljøgodkendelse og revurdering

01-05-2017

Miljøstyrelsen har gennemført en VVM-proces for Koppers Denmark, Avernakke 1, 5800 Nyborg. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet Koppers Denmark, Avernakke 1, 5800 Nyborg, miljøgodkendelse til øgning af årligt gennemløb på Tjæredestillationsanlæg til gennemsnitlig 50 tons tjære pr. time og tilsvarende øget gennemløb på tanklageret, samt ændring af heater til større effekt og revurderet virksomhedens miljøgodkendelser.
Klage skal være modtaget senest den 29. maj 2017.

Miljøgodkendelse og revurdering

Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at en øgning af årligt gennemløb på Tjæredestillationsanlæg til gennemsnitlig 50 tons tjære pr. time og tilsvarende øget gennemløb på tanklageret, samt ændring af heater til større effekt vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende  miljø på betingelse af at:

  • Udvidelsen kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af naturen i og omkring projektområdet.
  • Udvidelsen kan overholde vejledende grænseværdier for emissioner.
  • Udvidelsen kan overholde vejledende støjgrænseværdier ved udvidet dagperiode.

Miljøstyrelsen har givet Koppers Denmark miljøgodkendelse til øgning af årligt gennemløb på Tjæredestillationsanlæg til gennemsnitlig 50 tons tjære pr. time og tilsvarende øget gennemløb på tanklageret, samt ændring af heater til større effekt.

Miljøstyrelsen har derudover revurderet virksomhedens miljøgodkendelser.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Endvidere er vilkårene blevet opdaterede i forhold til BAT-konklusionerne i forbindelse med spildevands- og luftrensning og styringssystemer i den kemiske sektor (CWW).

- Miljøgodkendelse og revurdering for Koppers Denmark

- Sammenfattende redegørelse
- VVM-redegørelse, inkl. ikke-teknisk resumé

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet . Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 29. maj 2017