Afgørelse om at Runkenbjerg Lavbundsprojekt ikke er VVM-pligtigt

26-06-2017

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for etablering af et lavbundsprojekt ved Runkenbjerg

Miljøstyrelsen har den 14. februar 2017 via Vejle Kommune modtaget VVM-ansøgning fra Naturstyrelsen Trekantsområdet om et planlagt lavbundsprojekt ved Runkenbjerg.

Runkenbjerg lavbundsprojekt er et statslig lavbundsprojekt, udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 876 af 27/06/2016 om kriterier m.v. for naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde og bekendtgørelse nr. 1095 af 10/08/2016 om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde.

Formålet med etableringen af lavbundsprojektet er gennem naturprojekter at reducere landbrugets samlede udledning af drivhusgasser. Det samlede projektareal er på ca. 18,5 ha.

Afgørelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven), jf. Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Sagens oplysninger
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 15 i miljøvurderingsloven. Anmeldelsen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 1, nr. 2 i Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Bek. nr. 447 af 10/05/2017.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 1. c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter, pkt. 10. g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Føde­va­reklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor­talen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klage­por­talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Yderligere vejledning om klage finder du i den vedlagte afgørelse.

 

Bilag

Afgørelse

Myndighedsscreeningsskema

VVM-ansøgning

Ejendomsmæssig forundersøgelse

Teknisk forundersøgelse

Bilag 1 – Beregning af CO2 (pdf)

Bilag 1a – Beregning af CO2 (xls)

Bilag 2 – N-beregning (pdf)

Bilag 2a – N-beregning (xls)

Bilag 3 – Kvantificering af fosfortab (pdf)

Bilag 3a – Kvantificering af fosfortab (xls)

Bilag 4 – Projekterede tiltag

Bilag 5 – Nuværende afvandingsforhold

Bilag 6 – Projekterede afvandingsforhold

Bilag 7 – Prøvetagningspunkter

Bilag 8 – Drænsystemer

Bilag 9 – Organisk indhold