Afgørelse om at etablering af naturgasledning mellem Emdrup Torv og Lygten kraftvarmeværk i København ikke er VVM-pligtig

06-06-2017

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for etablering af naturgasledning mellem Emdrup Torv og Lygten kraftvarmeværk.

Miljøstyrelsen har den 23. februar 2017 modtaget VVM-anmeldelse via Københavns Kommune om etablering af naturgasledning mellem Emdrup Torv og Lygten kraftvarmeværk.

Ledningen planlægges ført fra Emdrup Torv langs Frederiksborgvej frem til Rådvadsvej og herfra videre ad Rådvadsvej, Tonemestervej og Orgelbyggervej tilbage til Frederiksborgvej ved krydset Frederiksborgvej/Oldermandsvej/Bispebjergvej. Derfra føres ledningen langs Frederiksborgvej indtil Oldermandsvej og ad Oldermandsvej frem til Lygten, hvor ledningen krydser vejen og føres det sidste stykke frem til Varmecentralen, der er beliggende på nordsiden af Lygten.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 (Miljøvurderingsloven).

Sagens oplysninger

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 15 i miljøvurderingsloven. Anmeldelsen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 1, nr. 2 i Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 447 af 10/05/2017 (VVM-bekendtgørelsen).

Anmeldelsen er omfattet af bilag 2, 3b (Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)), i Miljøvurderingsloven.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Føde­va­reklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare­kla­genævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor­talen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klage­por­talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

Bilag

Afgørelse

Screeningsskema

VVM-anmeldelse

Oversigtskort