Afgørelse om at renovering af Nybølle Øst kildeplads ikke kan påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

29-06-2017

Miljøstyrelsen har den 29. juni 2017 truffet afgørelse om, at renovering af Nymølle Øst kildeplads ikke er omfattet af VVM-pligt.

Miljøstyrelsen har via Egedal Kommune den 7. april 2017 modtaget HOFORs ansøgning for renovering af Nybølle Øst kildeplads. Miljøstyrelsen er VVM-myndighed i den konkrete sag. 

Kildepladsen er en del af HOFORs regionale forsyningsanlæg til forsyning af hovedstadsområdet med vand. Der ønskes etableret 7 nye boringer til erstatning for 6 gamle boringer, der alle sløjfes. De nye boringer forsynes med pumper til forskel fra de eksisterende boringer, der fungerer efter hævertprincippet. Kildepladsens areal og indvindingsmængder er uændrede ift. ”Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse for HOFOR Vand København A/S’s regionale vandindvinding”. (Naturstyrelsen, juni 2013). 

Renoveringen af kildepladsen er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13 a, Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Det er miljøstyrelsens vurdering, at indvindingen på Nybølle Kildeplads ikke påvirker miljøet udover det beskrevne i den VVM-redegørelse og VVM-tilladelse, som Naturstyrelsen udstedte i juni 2013. Vandindvindingstilladelsen er meddelt på baggrund af oplysninger tilstand mv for vandområdeplanerne for anden planperiode, og der lægges ikke op til en ændret indvindingsmængde. Projektet, vil derfor ikke være i strid med beskyttelsen af vandforekomster i bekendtgørelse om indsatsprogrammer § 8, så længe der fortsat indvindes vand fra samme grundvandsforekomst.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

Sagens dokumenter

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

Screeningsskema

VVM-anmeldelse

Projektbeskrivelse

Luftfoto