Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at landanlæggene i forbindelse med renovering og udbygning af Livø Havn ikke er omfattet af VVM-pligt

19-06-2017

Miljøstyrelsen har den 3. januar 2017 modtaget VVM-anmeldelse via Vesthimmerlands Kommune om renovering og udbygning af havnen på Livø.

Projektet omfatter bl.a. renovering af havnens spuns og belægningen på havnen, udbygning med en ny mole og bølgebryder samt renovering af eksisterende bygninger og etablering af et opholdsareal på/ved havnen.

Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet har delt myndighedskompetence i projektet, hvor Kystdirektoratet er myndighed for selve udvidelsen af havnen, mens Miljøstyrelsen er myndighed for den del af projektet, som foregår på land.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1440 af 23. november 2016 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Sagens oplysninger

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, fordi Naturstyrelsen er bygherre.

Anmeldelsen er omfattet af bekendtgørelsens punkt 11, e) Landanlæg i forbindelse med havne, herunder fiskerihavne

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Føde­va­reklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare­kla­genævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor­talen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klage­por­talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

Sagens dokumenter

Afgørelse

Myndighedsscreeningsskema

Ansøgning

Bilag til ansøgning - projektbeskrivelse