Kalvø Havn klaptilladelse

15-06-2017

Miljøstyrelsen giver hermed Naturstyrelsen en 5-årig tilladelse til klapning af i alt 2.000 m3 oprensningsmateriale fra Kalvø Havn på klapplads K_102_01 i Aabenraa Fjord.
Klagefristen udløber den 13. juli 2017.

Klaptilladelsen kan ses her.


En klage skal sendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.