Højestene Løbet klaptilladelse.

12-06-2017

Miljøstyrelsen giver hermed Svendborg Kommune tilladelse til over de næste 5 år at klappe i alt 18.000 m3 oprensningsmateriale fra Højestene Løbet på klapplads K_091_02, benævnt Mads Jensens Grund, begge i Sydfynske Øhav.
Klagefristen udløber den 10. juli 2017.

Klaptilladelsen kan ses her.


En klage skal sendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.