Afgørelse om, at skovrejsnings- og dyrehaveprojekt i Sindal ikke er VVM-pligtigt

10-07-2017

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for skovrejsnings- og dyrehaveprojekt i Sindal

Miljøstyrelsen har den 4. april 2017 modtaget en anmeldelse fra Naturstyrelsen Vendsyssel via Hjørring Kommune om projekt for skovrejsning, afpropning af 2 dræn samt anlæg af stier, veje og fritidsaktiviteter. Supplerende oplysninger er modtaget fra Naturstyrelsen den 22. maj 2017 og den 13. juni 2017.

Ansøgningen er behandlet i henhold til miljøvurderingsloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017. Miljøstyrelsen varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 i Bekendtgørelse nr. 447 af 10/05/2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøstyrelsenskal derfor på baggrund af en screening vurdere, om projektet må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor er VVM-pligtigt, jf. miljøvurderingslovens § 16.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1d, 10e, 10g og 13a.

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderings-loven.

Miljøstyrelsen afgørelse og anmeldelsen kan ses her på siden eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

Sagens dokumenter

Afgørelse

Myndighedsscreeningsskema

Anmeldeskema

Oversigtskort