Statoil Kalundborg, Klaptilladelse

03-07-2017

Miljøstyrelsen har givet Statoil Kalundborg en 5-årig tilladelse til at klappe op til 50.000 m³ oprensningsmateriale fra sejlrenden Kalundborg Havn på klappladsen K_020_01 i Storebælt. Klagefristen udløber 31. juli 2017.

Afgørelsen kan ses her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.