Rønne Havneudvidelse, Klaptilladelse

06-07-2017

Miljøstyrelsen har givet Rønne Havn en 5-årig tilladelse til at klappe op til 750.000 m³ uddybningsmateriale fra en udvidelse af havnen på klappladsen K_158_01 Øst for Rønne i Østersøen. Klagefristen udløber 4. august 2017.

Afgørelsen kan downloades her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.