Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 552-AB Kriegers Flak

06-07-2017

Vejdirektoratet meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer i område 552-AB Kriegers Flak til brug for Storstrømsbro-projektet.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017.

Der gives tilladelse til en samlet tilladt mængde på 2 mio. m3 i en 10 årige periode. 

Tilladelsen gælder fra den 1. september 2017 og indtil den maksimale tilladte indvindingsmængde er indvundet, dog senest til 1. september 2027.

Afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 9, stk. 1, i lov nr. 737 af 1. juni 2015 om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43.

 

Se tilladelse