Odense Fase 3 og 5 OST

06-07-2017

Miljøstyrelsen har givet Odense Havn en 5-årig tilladelse til at klappe op til 1,1 mio. m³ oprensningsmateriale fra fase 3 og 5 OST på klappladsen K_088_02 Nord for Fyn i Kattegat.
Klagefristen udløber 3. august 2017.

Afgørelsen kan downloades her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.