Skagen Havn meddeles hermed tilladelse med eneret til efterforskning efter råstoffer i efterforskningsområde 7321-00075 Ålbæk Bugt

14-07-2017

Tilladelsen gives på baggrund af revideret ansøgning om tilladelse til efterforskning fremsendt af COWI den 7. april 2017.

Tilladelsen gives i henhold til § 20, stk. 2, nr. 4, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 (råstofloven), og er derfor uden efterfølgende indvindingsret. Tilladelsen gives med vilkår efter råstoflovens § 21, stk. 1.

Tilladelsen er gældende fra den 14. august 2017 til og med den 14. august 2018.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således d. 11. august 2017.


Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

 

Se tilladelse