AV-Miljø: Tidsbegrænset Miljøgodkendelse til mellemoplag af balleteret dagrenovation

17-07-2017

Miljøstyrelsen har givet AV-Miljø på Avedøre Holme i Hvidovre en tidbegrænset miljøgodkendelse til etablering af et mellemoplag til balleteret dagrenovation.

Klage skal være modtaget senest den 14. august 2017

Tidsbegrænset Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet AV-miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre en tidsbegrænset 

miljøgodkendelse til et mellemoplag af balleteret dagrenovation på AV-Miljøs område. Oplaget må maksimalt være op til 20.000 ton. Godkendelsen bortfalder helt den 1. februar 2018. Godkendelsen kan kun udnyttes hvis Miljø- og Fødevareministeren giver dipsensation til Københavns Kommune som anvisningsmyndighed.

- læs miljøgodkendelsen til AV-Miljø

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 14. august 2017.