Annoncering efter anmodning om auktion over et område til råstofindvinding på havet

05-07-2017

Miljøstyrelsen (MST) annoncerer herved efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område på havet til råstofindvinding.

Frist 16. august 2017.

Med henblik på at give adgang til eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer i et nærmere afgrænset geografisk område gennemfører Miljøstyrelsen auktioner som beskrevet i bekendtgørelse nr. 780 af 20. juni 2017 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen (råstofbekendtgørelsen).

Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer på havet, kan indgive anmodninger om afholdelse af auktion over et område. Reglerne om afholdelse af auktion fremgår af råstofbekendtgørelsens kapitel 5.

Oplysning om tidsplan og krav for anmodninger om afholdelse af auktion er beskrevet nærmere på styrelsens hjemmeside om auktioner over råstofområder på havet. Se siden her.