Afgørelse om at etablering af biogasledning mellem Korskro og Bramming samt anlæg af kompressorstation ved Bramming ikke er VVM-pligtig

27-07-2017

Miljøstyrelsen har afgjort, at etablering af biogasledning mellem Korskro og Bramming samt anlæg af kompressorstation ved Bramming ikke er VVM-pligtig.

Miljøstyrelsen har den 25. april 2017 modtaget Dansk Gasdistributions VVM-ansøgning via Esbjerg Kommune for etablering af biogasledning mellem Korskro og Bramming samt anlæg af en kompressorstation ved Bramming. Dansk Gasdistribution har 11. maj 2017 fremsendt et revideret projekt med ændret placering af stationen ved Bramming.

Der ønskes etableret en ledning til transport af bionaturgas produceret på anlægget Bionaturgas Korskro (placeret ved Lunde Hovedvej lige syd for Esbjerg motorvejen og Esbjerg Lufthavn) med henblik på tilslutning til det overordnede transmissionsnet for naturgas ved Bramming, en strækning på i alt 10,0 km.

Bionaturgassen føres de første ca. 9,5 km frem ved et tryk på 4 bar og komprimeres derefter i en kompressorstation ved tilslutningspunktet i Bramming til 40 bar, som er trykket i hovedledningen. Gasledningen mellem biogasanlægget og frem til kompressorstationen udføres i polyethylen (PE) med en diameter på 250 mm, mens den resterende strækning fra kompressorstationen og frem til hovedledningen (ca. 0,5 km) vil have en diameter på DN100 og udføres i stål. Ledningens kapacitet vil være 3.500 Nm³/time.

Kompressorstationen placeres på en ubebygget grund i udkanten af eksisterende erhvervsområde på Snedkervej beliggende i den vestlige del af Bramming med den lokale skydeklub som nabo.

Afgørelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven. (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017).

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor­ta­len. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klagepor-talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Sagens dokumenter:

Screeningsafgørelse

Screeningsskema

VVM-ansøgning

Oversigtkort