I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP: Midlertidig miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-screening

10-07-2017

Miljøstyrelsen har givet I/S VESTFORBRÆNDING, Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup midlertidig miljøgodkendelse til omlastning af filterkage på virksomheden og samtidig truffet afgørelse om, at der ikke skal VVM-screenes.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 7. august 2017.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet I/S VESTFORBRÆNDING, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup, midlertidig miljøgodkendelse til at omlaste filterkage på virksomheden. Godkendelsen er tidsbegrænset til 1. december 2017.

Filterkage er et afvandet restprodukt fra spildevandsbehandling af surt procesvand fra HCL scrubber (røggasrensning).

- Læs miljøgodkendelsen for I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP
- Bilag A og B til miljøgodkendelsen

Afgørelse om ikke VVM-screening

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver VVM screening (screening af evt. udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10/05/2017.

- Afgørelse om ikke VVM-screening for I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Afgørelse om VVM-screening
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Fælles
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 7. august 2017.