Udvidelse af projektområde i Struer (del af 150 kV kabelprojekt Thy-Mors-Salling) er ikke VVM-pligtig

04-01-2017

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har afgjort, at udvidelse af projektområde i Struer (del af 150 kV kabelprojekt Thy-Mors-Salling) ikke er VVM-pligtig

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har 5. december 2016 modtaget Energinet.dks anmeldelse til VVM-screening om en mindre udvidelse af projektområdet i Struer (150 kV kabelprojekt Bilstrup-Idumlund-Struer). 

I forbindelse med kabelprojektet Han Herred Thy-Mors-Salling, ønsker Energinet.dk at udvide det projektområde, som Energinet.dk allerede har anmeldt til Naturstyrelsen. Projektet har været anmeldt efter planlovens regler om VVM-pligt, og Naturstyrelsen har den 27. januar 2016 afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 

Energinet.dk har anmodet om udvidelse projektområdet, således at matr.nr 7a, Struer ved Stadion Alle i Struer inddrages i projektområdet. Udvidelsen sker for at minimere de tekniske udfordringer ved en styret underboring under vej, cykelsti og adskillige fremmedledninger ved krydsning af Stadion Alle i Struer. Efter udvidelsen af projektområdet kan underboringerne i stedet ske med to mindre komplicerede underboringer. 

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 14, (listepunkt bilag 2 pkt. 3c) om ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet. 

SVANA har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen. 

SVANA afgørelse og anmeldelsen kan ses her på siden eller kan fås ved henvendelse til SVANA via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet. 

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på SVANAs hjemmeside. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

SVANAs afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter

Anmeldelse

Bilag til anmeldelse

Afgørelse