Afgørelse om at nedlæggelse af usikrede overkørsler på banestrækningen Bramming-Tønder ikke er VVM-pligtig

05-01-2017

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har afgjort, at projektet for nedlæggelse af usikrede overkørsler på banestrækningen Bramming-Tønder er ikke VVM-pligtigt

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har 10. november 2016 modtaget Banedanmarks anmeldelse for VVM-screening af nedlæggelse af usikrede overkørsler på banestrækningen Bramming-Tønder er ikke VVM-pligtigt. 

Udover nedlæggelse af 10 usikrede overkørsler skal én overkørsel opgraderes med bomanlæg. Nedlæggelsen af overkørsler medfører etablering af 3 nye adgangsveje samt en række vendepladser de steder, hvor sporet ikke længere kan krydses. 

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 14, (listepunkt bilag 2 pkt. 3c) om ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet. 

SVANA har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen. 

SVANA afgørelse og anmeldelsen kan ses her på siden eller kan fås ved henvendelse til SVANA via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på SVANAs hjemmeside. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

SVANAs afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter

VVM-anmeldelse

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Afgørelse

Myndighedsscreeningsskema