Landanlæg i forbindelse med Vesterhav Syd havvindmøllepark - VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse

18-01-2017

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Energinet.dk VVM-tilladelse til etablering af landanlæggene i forbindelse med Vesterhav Syd Havvindmøllepark.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 7 (Offentliggørelse af afgørelse om og tilladelser til VVM-pligtige anlæg) i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1440 af 23/11/2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Tilladelsen er givet efter bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 § 7 og 11, stk. 1, pkt. 2.

VVM-tilladelsen og den sammenfattende redegørelse kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til SVANA via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet. 

Erhvervsstyrelsen har udgivet kommuneplantillæg, der giver det planmæssige grundlag for etableringen. Energistyrelsen har udstedt etableringstilladelse til anlæggene på søterritoriet.

Klagevejledning

VVM-tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet til fuld prøvelse af enhver med interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Fuld prøvelse vil sige, at det ikke kun er en vurdering af, hvorvidt lovens regler er overholdt (retlig prøvelse). En fuld prøvelse er en vurdering af, om alle regler og skøn over den miljømæssige vurdering er korrekte. Her prøves også den naturvidenskabelige og planlægningsmæssige vurdering, som SVANA i samarbejde med bygherre har udarbejdet.af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på SVANAs hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

SVANAs afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Link til Erhvervsstyrelsen - Kommuneplantillæg

Link til Energistyrelsen - Anlæg på havet


Sagens dokumenter

VVM-tilladelse til Landanlæg i forbindelse med Vesterhav Syd Havvindmøllepark

Sammenfattende redegørelse

VVM redegørelse:

VVM Del 0 Ikke-teknisk resume Vesterhav Syd

VVM Del 1 Indledning og baggrund Vesterhav Syd

VVM Del 2 Det marine miljø Vesterhav Syd

VVM Del 3 Miljøforhold på land Vesterhav Syd

VVM Del 4 Sammenfatning og konklusion Vesterhav Syd

Baggrundsrapporter:

Sediment and Hydrographic

Fisk og fiskesamfund

Fiskeri

Resting birds

Marine mammals

Visualiseringer

Migrating birds and bats

Kulturhistorisk analyse

Marinarkæologisk analyse

Sejladsforhold

Radar og radiokæder

Flytrafik

Landskabelige forhold

Arealinteresserapport

Naturinteresser på land

Påvirkning af miljøet i øvrigt

Befolkning og sundhed

Socioøkonomi

Offshore støj

Onshore støj

Underwater noise

Emissioner

Projekt- anlægsbeskrivelse, anlæg på land

Offshore Technical Project Description Generic

Underwater noise and marine mammals

Natura 2000 væsentlighedsvurdering

Ejendomskort