Vandindvindingsboring på Nature Energy Korskro er ikke VVM-pligtig

01-02-2017

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at vandindvindingsboring på Nature Energy Korskro ikke er VVM-pligtig

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har den 13. december 2016 modtaget anmeldelse til VVM-screening af etablering af grundvandsboring i forbindelse med Nature Energy Korskro. Anmeldelsen er indsendt via Esbjerg Kommune.

SVANA er pr. 1. februar 2017 blevet lagt sammen med Miljøstyrelsen under navnet Miljøstyrelsen. Det er derfor Miljøstyrelsen, der træffer denne afgørelse.

 

Afgørelse

Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 957 af 27. juni 2016 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er fremsendt til SVANA, som indtil 1. februar 2017 i den konkrete sag varetog kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget. Den daværende Naturstyrelse udarbejdede i 2013 VVM-redegørelse for biogasanlægget. Staten er VVM-myndighed, fordi anlægget er koblet op på DONGs naturgasanlæg, som er en statslig virksomhed og der derfor er statslig bygherre (VVM bekendtgørelsens § 11, stk. 1).

Anmeldelsen er omfattet af bilag 2, 14, listepunkt 2c i nævnte bekendtgørelse. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen. 

Miljøstyrelsens afgørelse og anmeldelsen kan ses her på siden eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen via mail , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 c og 59 a. 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer, jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter

Afgørelse

Myndighedsscreeningsskema

Anmeldelse

Bilag 1 - oversigtsplan

Bilag 2 - detaljeret oversigtsplan

Bilag 3 - oversigtsplan 1:10.000